Ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie se acordă conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, are ca scop reglementarea acordării unor măsuri de protecție socială a populației reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unor părți din cheltuielile aferente încălzirii locuinței în perioada sezonului rece, precum și a modului de facturare și plată a energiei termice.

 

Ajutor încălzire conform Legii nr. 226/2021 – se acordă în funcție de sistemul folosit în locuință, astfel:

ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat;

ajutor pentru gaze naturale;

ajutor pentru energie electrică;

ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

 

CINE POATE PRIMI ?
Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:
– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
– realizează venituri NETE de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei”;
– au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:
– proprietar al locuinţei;
– succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
– persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
– titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
– reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

CE TIPURI DE AJUTOARE SUNT DISPONIBILE?
– ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică / electrică / gaze, combustibili solizi şi/sau petrolieri;
– suplimentul pentru energie.

Măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale (sezonul rece)

 

Date de contact:

Adresa: Strada Sanatatii nr. 7, oras Ovidiu, jud. Constanta
Telefon: 0241 255340
E-mail: spasovidiu@yahoo.com

NR.CRTDENUMIRE DOCUMENTDESCRIERE DOCUMENT
1.Formular cerere - declarațieFormular cerere - declarație pe propria răspundere scrisă a beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia
2.Acte doveditoare privind componența familiei- act de identitate solicitant și ale tuturor membrilor familiei care au vârsta peste 14 ani (B.I., C.I., C.I.P.);
- certificat de naștere ale copiilor până în 14 ani;
- certificat de căsătorie – dacă este cazul;
- hotărâre de divorț/act notarial - dacă este cazul;
- declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt – dacă este cazul;
- certificat de deces – dacă este cazul;
- copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau încuviințare de adopție,
- hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii – dacă este cazul;
- alte acte doveditoare privind componența familiei, după caz.
3.Acte doveditoare privind locuința- contract de vânzare-cumpărare;
- contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere sau cu clauză de habitație;
- contract de închiriere;
- contract de comodat;
- certificat de moștenitor/act succesiune;
- adeverință de la Asociația de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele.
4.Acte doveditoare privind veniturile- taloane pensie (pentru toate tipurile de pensie)i;
- talon de plată a indemnizației de șomaj și/sau venitul lunar de completare a șomajului;
- talon alocație de stat, plasament sau alte indemnizații, din luna anterioară depunerii cererii;
- talon indemnizație handicap/buget complementar sau orice alte indemnizații acordate conform legii – din luna anterioară depunerii cererii;
- venituri realizate din arendă, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri – dacă este cazul;


- adeverință de salariat pentru toți membrii familiei, din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară depunerii cererii, valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri, prime, indemnizații de hrană, etc – în original.
5.Alte acte doveditoare- factură energie termică, gaze naturale, energie electrică – după caz;
- persoanele care dețin autoturisme - copie carte autoturism (din care să reiasă anul de fabricație al autoturismului);
- pentru persoanele care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, contract de debranșare energie termică/gaze naturale sau adeverință eliberată de către administrația blocului, în care să se specifice că încălzirea locuinței se face cu energie electrică; orice alte documente solicitate – după caz.