COMUNICAT DE PRESA
Punct de vedere la ancheta demarata de avocatul poporului, asupra primariei Ovidiu, cu privire la o posibila incalcare a art.44 si art. 52 din Constitutia Romaniei privind dreptul de proprietate privată și dreptul persoanei private de o autoritate publică.
ISTORIC AL SPEȚEI:
1) Prin sentința civilă nr.20297/08.12.2009 – irevocabilă – pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr.10557/118/2008, instanța obligase ”pârâții (Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului Ovidiu, Primarul orașului Ovidiu și Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului Constanța) să reconstituie în favoarea reclamantei (Ciucu Elisabeta), în calitate de moștenitoare a defunctului Ciucu Vasile, dreptul de proprietate pentru suprafața de 1,75 ha teren arabil, în natură pe vechiul amplasament, dacă acesta nu a fost atribuit în mod legal altor persoane, sau, în cazul în care această variantă nu este posibilă, retrocedarea să se facă prin compensare cu un alt amplasament liber și numai în cazul în care retrocedarea nu este posibilă din motive obiective, să se acorde despăgubiri în echivalent, potrivit disp. art.3 alin.4 din Legea nr.1/2000 cu modificările și completările ulterioare și Titlul VII din Legea nr.247/2005, fiecărei comisii de fond funciar pârâte revenindu-i obligațiile prevăzute de art.5 și 6 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005, iar pârâtului Primarul orașului Ovidiu, revenindu-i obligația prev. de art.64 din Legea nr.18/1991 rep.mod. și completată, după caz, precum și obligația de a înainta propunerea de reconstituire către comisia județeană”.
2) Cum persoana solicitantă pe legile fondului funciar, Ciucu Elisabeta, nu a făcut nicio dovadă privind fostul amplasament și nici comisia locală Ovidiu nu a putut identifica acest fost amplasament, din lipsa actelor, a planurilor și a oricăror altor informații concludente și, datorită faptului că la acel moment nu mai fuseseră identificate terenuri disponibile în rezerva comisiei locale Ovidiu, dosarul de despăgubiri al doamnei Ciucu Elisabeta a fost înaintat de către Comisia locală Ovidiu către Instituția Prefectului- județul Constanța (comisia județeană Constanța) prin adresa nr.2196/20.02.2013 înregistrat la aceștia sub nr.2965/22.02.2013, și înaintat, ulterior, de către Instituția Prefectului-județul Constanța către A.N.R.P. prin adresa nr.4021/17.04.2014.
3) Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Constanța sub nr.27286/212/2013 Ciucu Elisabeta a solicitat fixarea sumelor datorate de pârâta comisia locală de fond funciar Ovidiu pentru nereconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafață de 1,75 ha, de pe urma autorului Ciucu Vasile.
Prin Încheierea irevocabilă nr.3390/24.02.2014 pronunțată în dosarul nr.27286/212/2013, Judecătoria Constanța a respins cererea dnei Ciucu Elisabeta, ca neîntemeiată, reținând în motivare că pârâta comisia locală de fond funciar Ovidiu ”a făcut dovada îndeplinirii obligațiilor într-un termen mai scurt de 6 luni de la comunicare” ( încheierii nr.13859/20.11.2012 n.n.) .
4) Prin adresa Instituției Prefectului-județul Constanța nr.6136/26.06.2014, înregistrată la Primăria orașului Ovidiu sub nr.9996/08.07.2016, ni s-a comunicat că prin adresa nr.2682/DFF/12.06.2014, A.N.R.P. a returnat dosarele transmise de către Instituția Prefectului-județul Constanța prin adresa nr.4021/2014, inclusiv dosarul dnei Ciucu Elisabeta, pentru a fi parcurse etapele prevăzute de Legea nr.165/2013.
5) În urma întocmirii și definitivării (în august 2015 ) a inventarului terenurilor disponibile pe u.a.t. oraș Ovidiu pentru a fi reconstituite persoanelor îndreptățite (conform situației centralizatoare a cererilor nesoluționate) și a actualizării componenței comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ovidiu prin Ordinul Prefectului-județul Constanța nr.606/04.12.2015 (comunicat nouă în data de 14.12.2015), s-a analizat dosarul dnei Ciucu Elisabeta în prima ședință a comisiei de fond funciar din data de 30.12.2015 și i s-a întocmit și înaintat oferta nr.21740/30.12.2015 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 1,75 ha după autor Ciucu Vasile, urmând ca dna Ciucu Elisabeta să opteze pentru terenurile disponibile, conform procedurii și ordinii reglementate de Legea nr.165/2013 și H.C.J. Constanța nr.92/23.07.2015.
6) In urma celor prezentate si a exprimarii optiunii de acceptare a ofertei inaintate dnei. Ciucu Elisabeta, Comisia Locala de Fond funciar a orasului Ovidiu a demarat toate procedurile cu privire la intocmirea actelor premergatoare emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 1,75 ha.