Primarul orașului Ovidiu, George Scupra,
​În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. 1, art. 134 alin.1, lit.”a” si alin. 3, lit. „a” din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ raportate la cele ale art.196 alin.1, lit. (b) din acelaşi act normativ,
D I S P U N E :
Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al oraşului Ovidiu în şedinţă ordinara, in ziua de 31.08.2022, ora 15:00, în sala de sedinte a consiliului local al orasului Ovidiu, având ordinea de zi menţionată în convocatorul ce face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi cu mentionarea titlurilor proiectelor de hotarari, a initiatorului si a comisiilor de specialitate ale caror avize au fost solicitate este prevazut in Anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie si va fi adus la cunostinta publica locuitorilor orasului Ovidiu prin afisare pe pagina de internet a Primariei orasului Ovidiu.
Art. 3 Proiectele de hotarari se vor transmite in format electronic (mail sau grup whatsapp) comisiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor in conformitate cu competentele fiecarei comisii.
Art. 4 Materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primariei orasului Ovidiu – Birou Secretar general u.a.t. fiind transmise si in format electronic prin posta electronica sau aplicatie whatsapp – grup consiliul local Ovidiu.
Art. 5 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali in format electronic la adresele de posta electronica sau prin intermediul aplicatiei whatsapp – grup consiliul local Ovidiu.
Art. 6 Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari pana la data si ora convocarii comisiilor de specialitate, respectiv 30.08.2022, ora 14.00.
Secretarul general al oraşului Ovidiu va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii care va fi comunicata spre stiinta tuturor factorilor interesati in termenul legal.
PRIMAR,
SCUPRA GEORGE