PROIECTUL ORDINII DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta pentru un mandat de 3 luni, respectiv februarie, martie, aprilie 2023. (aviz comisia nr. 4)
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local consolidat al UAT Ovidiu pentru anul 2023 (aviz comisia nr. 2)
3. Proiect de hotarare de aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2023, în vederea repartizării orelor de muncă prestate de persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. (aviz comisia nr. 2)
4. Proiect de hotarare privind revizuirea principalilor indicatori tehnico – economici la faza SF privind obiectivul de investitii : Retea iluminat public, str. Academiei, orasul Ovidiu, jud. Constanta. (aviz comisia nr. 2)
5. Privind aprobarea exercitarii dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri in suprafata totala de 12,75 mp, ce fac parte din domeniul public al orasului Ovidiu, str. Linistei, Sat Poiana, jud. Constanta, in favoarea E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., in vederea realizarii lucrarii: „Construire retea medie tensiune pentru alimentare cu energie electrica statie de pompare ape uzate, Str. Linistei, Sat Poiana, Jud. Constanta” (aviz comisia nr. 2)
6. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar unitatilor de cult din orasul Ovidiu pentru completarea fondurilor proprii necesare in vederea intretinerii, functionarii, construirii, amenajarii sau reparatiilor cladirilor reprezentand lacasuri de cult . (aviz comisia nr. 2)
7. Proiect de hotarare privind actualizarea valorii tichetelor cadou acordate cu ocazia Sarbatorilor de Paste si de Craciun, aprobate prin HCL nr. 36/16.03.2018, cu modificarile si completarile aduse prin actele administrative emise ulterior. (aviz comisia nr. 2)
8. Privind modificarea HCL nr.13/28.02.2017 pentru aprobarea instituirii unor masuri de interes social la nivelul U.A.T Ovidiu, in scopul stimularii si a incurajarii casatoriei. (aviz comisia nr. 2)
9. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ in vederea stabilirii reglementarilor urbanistice- imobil S(D) +P+2E –locuinte colective, teren in sprafata de 1514 mp, situat in str. D, nr.86, IE 103933, orasul Ovidiu, jud. Constanta. (aviz comisia nr. 1)
10. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ „Extindere zona locuire individuala si lotizare-str. Petrolului,
teren in suprafata de 19225 mp. (aviz comisia nr. 1)
11. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul privat al oraşului Ovidiu a unor imobile cu destinația de terenuri intravilane situate în raza UAT Ovidiu. (aviz comisia nr. 2)
12. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 205 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Lăstunului nr. 5 Lot 2, județul Constanța, aferent construcţie-locuință, proprietate privată, cu respectarea dreptului de preempțiune al proprietarei construcției
(Stoica Anica) (aviz comisiile nr. 2 si 4)
13. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, asupra unui teren în suprafață de 1010 mp, situat în orașul Ovidiu, Sat Poiana, Str. Albatros nr. 76, jud.Constanța, în favoarea lui Chiriac Aurel și Chiriac Gheorghe. (aviz comisiile nr. 2 si 4)
14. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, asupra unui teren în suprafață de 742 mp, situat în orașul Ovidiu, sat Culmea, str. Tamplarului nr. 13, jud.Constanța, în favoarea lui Mihai Gheorghe și Mihai Valeria. (aviz comisiile nr. 2 si 4)
15. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, asupra unui teren în suprafață de 220 mp, situat în orașul Ovidiu, Sat Culmea Lot 9, jud.Constanța, în favoarea lui Stan Andreea – Gabriela și Stan Alexandru Andrei. (aviz comisiile nr. 2 si 4)
16. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, asupra unui teren în suprafață de 58 mp, situat în orașul Ovidiu, Str. Portului nr. 32B, jud.Constanța, în favoarea lui Toma Valentin și Nevolnicu Georgeta. (aviz comisiile nr. 2 si 4)
17. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de superficie, cu titlu oneros, prin licitatie publica deschisa, asupra unui teren intravilan in suprafata de 2160 mp, situat in satul Poiana, trup independent intravilan, , CCN 307, lot 1, (bazin dezafectat – ruina+fost canal dezafectat), orasul Ovidiu, jud. Constanta, in scopul desfasurarii unor activitati mixte de tip industrial, comert, productie, servicii. (aviz comisiile nr. 2 si 4)
DIVERSE: Raportul de activitate al primarului orasului Ovidiu, dl. George Scupra
Comisiile de specialitate sunt convocate in data de 31.01.2023 orele 14.00 in scopul emiterii avizelor de specialitate la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi.