În conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. 1, art. 134 alin.1, lit.”a” si alin. 3, lit. „a” din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ raportate la cele ale art.196 alin.1, lit. (b) din acelaşi act normativ,

Art. 1   Se convoacă Consiliul Local al oraşului Ovidiu în şedinţă ordinara, in ziua de 31.01.2024, ora 15:00, în incinta Centrului Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, sala de lectura, având ordinea de zi menţionată în convocatorul ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art. 2  Proiectul ordinii de zi cu mentionarea titlurilor proiectelor de hotarari, a initiatorului si a comisiilor de specialitate ale caror avize au fost solicitate este prevazut in Anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie si va fi adus la cunostinta publica locuitorilor orasului Ovidiu prin afisare pe pagina de internet a Primariei orasului Ovidiu. 

Art. 3 Proiectele de hotarari se vor transmite in format electronic (mail sau grup whatsapp) comisiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor in conformitate cu competentele fiecarei comisii.

Art. 4 Materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primariei orasului Ovidiu – Birou Secretar general u.a.t. fiind transmise si in format electronic prin posta electronica sau aplicatie whatsapp – grup consiliul local Ovidiu. 

Art. 5 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali in format electronic la adresele de posta electronica sau prin intermediul aplicatiei whatsapp – grup consiliul local Ovidiu. 

Art. 6 Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari pana la data si ora convocarii comisiilor de specialitate, respectiv 31.01.2024, ora 14.00. 

Secretarul  general al oraşului Ovidiu va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii care va fi comunicata spre stiinta tuturor factorilor interesati in termenul legal. 

CONVOCATOR NR.: 1560/25.01.2024

În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin. 1, art. 134 alin.1, lit.”a” si alin. 3, lit. „a” din  Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, se convoacă  în şedinţă ordinara,  Consiliul Local al oraşului Ovidiu, în ziua de MIERCURI, 31.01.2024, ora 15.00,  în incinta Centrului Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, sala de lectura, din orasul Ovidiu.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local consolidat al u.a.t. Ovidiu, inclusiv al institutiilor subordonate si a Listei obiectivelor de investitii pentru anul 2024. (aviz comisia nr. 2) 
  2. Proiect de hotarare privind pentru completarea Anexei nr.6 din H.C.L. Ovidiu nr.113/14.10.2009 privind lista bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Ovidiu aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de delegare către S.C. RAJA S.A. (aviz comisia nr.2)
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul UAT- oraşul  Ovidiu, pentru anul şcolar 2024-2025. (aviz comisia nr. 3) 
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului de evenimente sportive al Clubului Sportiv Public Orășenesc Ovidiu pentru anul 2024. (aviz comsia nr. 3)
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului activitatilor cultural – artistice si al cercurilor cultural-artistice ce se desfasoara in cadrul Centrului Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, pentru anul 2024; (aviz comsia nr. 3)
  6. Proiect de hotarare privind desemnarea doamnei MORARU ALINA, inspector de specialitate grad IA, pentru îndeplinirea atribuțiilor de coordonare a activității Centrului Cultural „Elena Roizen”. (aviz comisia nr. 4)
  7. Proiect de privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 luni- FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE 2024 (aviz comisia 4)
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 294 mp, situat în orașul Ovidiu, str. Lunii nr. 26, județul Constanța, aferent construcţie-locuință, proprietate privată, cu respectarea dreptului de preempțiune al proprietarilor construcțiilor (Vintilă Carmen și Vintilă Laurențiu)

Comisiile de specialitate sunt convocate in data de 31.01.2024 orele 14.00, în incinta Centrului Cultural „Elena Roizen” Ovidiu, sala de lectura, etj.1, in scopul emiterii avizelor de specialitate la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi. 

CONVOCATOR sedinta 31 ianuarie 2024