IMPOZIT  PE  CLĂDIRI 

DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI / TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE / MIXTE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE  NECESARE  PENTRU CLĂDIRI  REZIDENȚIALE  / NEREZIDENȚIALE / MIXTE 

 • Declaratia fiscala 
 • Documente de dobandire a cladirii – original si copie
 • Balanta aferenta lunii in care se dobandeste
 • Nota contabila cu valoarea de inventor a cladirilor
 • Certificatul de inmatriculare al societatii – original si copie
 • Contractul de închiriere / comodat, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfașurarea activitații economice – original si copie
 • Autorizația de construire și / sau desfiintare, privind schimbarea de destinație a clădirii – original și copie 
 • Raportul de evaluare 
 • C.I. / B.I. împuternicit / delegat – original si copie
 • Delegație / împuternicire 
 • Orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA CONSTRUIRII / EXTINDERII UNEI CLADIRI 

 • Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului / taxei pe clădiri PJ
 •  Autorizația de construire – original si copie
 • Proces verbal de recepție finală / de finalizare a lucrărilor – original si copie
 • Memoriu justificativ – original si copie 
 • Planuri / schite cadastrale – copie
 • Balanța de verificare a societății aferentă lunii în care a intervenit modificarea clădirii
 • C.I. / B.I. împuternicit / delegate – original si copie
 • Delegație / împuternicire 
 • Orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute  

Termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de recepție sau de la data dobândirii, după caz;

DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚA A BUNURILOR IMOBILE (FORMULAR TIPIZAT)

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA SCOATERII DIN EVIDENȚĂ / INSTRĂINĂRII UNEI CLĂDIRI 

 1.   Declarația pentru scoaterea din evidentă a bunurilor imobile PJ
 2.   Actul de pierdere a dreptului de proprietate / folosință a clădirii – original si copie 
 3.   C.I. / B.I  a delegatului / împuternicitului 
 4.   La depunerea documentelor prin mandatar, procura în forma autentică se depune la instituție în original sau în copie legalizată

Termen de declarare – 30 de zile de la data instrainarii  

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA DEMOLĂRII  / DISTRUGERII UNEI CLADIRI 

 • Declaratie pentru scoaterea din evident a bunurilor imobile PJ 
 • Autorizatia de demolare – original si copie 
 • Procesul verbal de demolare – original si copie 
 • Nota de constatare – copie
 • Balanța aferentă lunii în care se demolează imobilul
 • Buletin / carte de identitate a delegatului / împuternicitului – original si copie 
 • La depunerea documentelor prin mandatar, procura în forma autentică se depune la instituție în original sau în copie legalizată

Termen de declarare – 30 de zile de la data procesului-verbal de demolare