EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 15 iulie 2010

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Poliţia locala se înfiinţeaza în scopul exercitarii atribuţiilor privind apararea drepturilor şi libertaţilor fundamentale ale persoanei, a proprietaţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmatoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publica, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comerciala;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
(2) Poliţia locala îşi desfaşoara activitatea pe baza principiilor: legalitaţii, încrederii, previzibilitaţii, proximitaţii şi proporţionalitaţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacitaţii, raspunderii şi responsabilitaţii, imparţialitaţii şi nediscriminarii.
ART. 2
(1) Poliţia locala îşi desfaşoara activitatea:
a) în interesul comunitaţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autoritaţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
b) în conformitate cu reglementarile specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale.
(2) Poliţia locala comunica, de îndata, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încalcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a luat cunoştinţa cu ocazia îndeplinirii misiunilor şi activitaţilor specifice.
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, poliţia locala coopereaza cu unitaţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontiera Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţa, cu celelalte autoritaţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreaza cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.
(4) Poliţia locala solicita intervenţia unitaţilor/structurilor teritoriale competente ale Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce excedeaza atribuţiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi.
(5) Poliţia locala poate încheia cu alte autoritaţi şi instituţii publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalitaţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecarei structuri, acestea îşi ofera sprijin în îndeplinirea activitaţilor sau a misiunilor specifice.
ART. 3
(1) La nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, dupa caz, unde este înfiinţata poliţia comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificarile şi completarile ulterioare, aceasta se reorganizeaza ca structura de poliţie locala, potrivit prevederilor art. 4.
(2) La nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, dupa caz, unde nu este înfiinţata poliţie comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004 , cu modificarile şi completarile ulterioare, se poate organiza structura de poliţie locala, potrivit prevederilor art. 4.

 

CAP. II
Organizarea poliţiei locale

 

ART. 4
(1) Poliţia locala se organizeaza şi funcţioneaza, prin hotarâre a autoritaţii deliberative a administraţiei publice locale, ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca instituţie publica de interes local, cu personalitate juridica.
(2) În municipiul Bucureşti, poliţia locala se organizeaza şi funcţioneaza dupa cum urmeaza:
a) prin hotarâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru Poliţia Locala a Municipiului Bucureşti;
b) prin hotarâre a fiecarui consiliu local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru poliţia locala a sectorului respectiv.
(3) Poliţia locala dintr-o unitate/subdiviziune administrativteritoriala poate detaşa poliţişti locali la poliţia locala dintr-o alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, în condiţiile prevazute de hotarârile adoptate de consiliile locale interesate şi în baza acordurilor încheiate între unitaţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala de la nivelul careia se detaşeaza poliţiştii locali încheie acorduri cu fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala care beneficiaza de serviciile poliţiştilor locali ce fac obiectul detaşarii. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala la care se detaşeaza poliţiştii locali prevede în buget sursele de finanţare.
(4) Modul de organizare, structura funcţionala, statul de funcţii, numarul de posturi şi categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare şi consum de materiale ale poliţiei locale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
(5) Numarul de posturi pentru personalul contractual cu atribuţii de paza se stabileşte în funcţie de numarul şi importanţa obiectivelor care trebuie asigurate cu paza.
(6) Poliţia locala din comunele, oraşele, municipiile şi sectoarele municipiului Bucureşti se organizeaza prin preluarea posturilor şi personalului poliţiei comunitare, precum şi ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecţia mediului şi comerţ, dupa caz, cu încadrarea în numarul de posturi stabilit în condiţiile prevazute la alin. (4) şi (5).
(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale se aproba prin hotarâre a autoritaţii deliberative a administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu avizul consultativ al comisiei locale de ordine publica, constituita potrivit prevederilor art. 28.
ART. 5
Poliţia locala se organizeaza pe compartimente funcţionale, la nivel de direcţii generale, direcţii, servicii şi/sau birouri, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.

 

CAP. III
Atribuţiile poliţiei locale

 

ART. 6
În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locala are urmatoarele atribuţii:
a) menţine ordinea şi liniştea publica în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţa publica al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
b) menţine ordinea publica în imediata apropiere a unitaţilor de învaţamânt publice, a unitaţilor sanitare publice, în parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unitaţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţa publica;
c) participa, împreuna cu autoritaţile competente prevazute de lege, potrivit competenţelor, la activitaţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitaţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
d) acţioneaza pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea parinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fara adapost şi procedeaza la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţa sociala în vederea soluţionarii problemelor acestora, în condiţiile legii;
e) constata contravenţii şi aplica sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fara stapân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stapân despre existenţa acestor câini şi acorda sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adapost;
f) asigura protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
g) participa, împreuna cu alte autoritaţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum şi a altor asemenea activitaţi care se desfaşoara în spaţiul public şi care implica aglomerari de persoane;
h) asigura paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autoritaţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
i) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritoriala de competenţa;
j) executa, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala şi instanţele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţa;
k) participa, alaturi de Poliţia Româna, Jandarmeria Româna şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţa publica, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalitaţii stradale;
l) coopereaza cu centrele militare zonale în vederea înmânarii ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apararii Naţionale;
m) asigura masuri de protecţie a executorilor judecatoreşti cu ocazia executarilor silite;
n) acorda, pe teritoriul unitaţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurarii şi restabilirii ordinii publice.
ART. 7
În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locala are urmatoarele atribuţii:
a) asigura fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenţa, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera şi sesizeaza nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acorda asistenţa în zonele unde se aplica marcaje rutiere;
c) participa la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vânt puternic, ploaie torenţiala, grindina, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participa, împreuna cu unitaţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea masurilor de circulaţie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum şi de alte activitaţi care se desfaşoara pe drumul public şi implica aglomerari de persoane;
e) sprijina unitaţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea masurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenţa;
f) acorda sprijin unitaţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea masurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
g) asigura, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a faptuitorilor şi, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;
h) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încalcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
i) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încalcarea normelor legale privind masa maxima admisa şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;
j) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclişti, conducatori de mopede şi vehicule cu tracţiune animala;
k) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonala, în zona rezidenţiala, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unitaţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
m) coopereaza cu unitaţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
ART. 8
În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locala are urmatoarele atribuţii:
a) efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de construcţii executate fara autorizaţie de construire sau desfiinţare, dupa caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b) efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizaţia de executare a lucrarilor de reparaţii ale parţii carosabile şi pietonale;
c) verifica respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice alta forma de afişaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfaşurare a activitaţii economice;
d) participa la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fara autorizaţie pe domeniul public sau privat al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autoritaţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertaţii de acţiune a personalului care participa la aceste operaţiuni specifice;
e) constata, dupa caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizarii executarii lucrarilor în construcţii şi înainteaza procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicarii sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, dupa caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unitaţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a carui raza de competenţa s-a savârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.
ART. 9
În domeniul protecţiei mediului, poliţia locala are urmatoarele atribuţii:
a) controleaza respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
b) sesizeaza autoritaţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;
c) participa la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autoritaţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepartarea zapezii şi a gheţii de pe caile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
g) verifica existenţa contractelor de salubrizare încheiate de catre persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
h) verifica ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
i) verifica şi soluţioneaza, potrivit competenţelor specifice ale autoritaţilor administraţiei publice locale, sesizarile cetaţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apa, precum şi a celor de gospodarire a localitaţilor;
j) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încalcarea normelor legale specifice realizarii atribuţiilor prevazute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autoritaţilor administraţiei publice locale.
ART. 10
În domeniul activitaţii comerciale, poliţia locala are urmatoarele atribuţii:
a) acţioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfaşurarea comerţului stradal şi a activitaţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autoritaţile administraţiei publice locale;
b) verifica legalitatea activitaţilor de comercializare a produselor desfaşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producatori particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de catre administratorii pieţelor agroalimentare;
c) verifica existenţa la locul de desfaşurare a activitaţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienţa a marfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale;
d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
e) verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a bauturilor alcoolice;
f) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
g) identifica marfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitaţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autoritaţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplica procedurile legale de ridicare a acestora;
h) verifica respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestari de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autoritaţilor administraţiei publice locale;
i) coopereaza şi acorda sprijin autoritaţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
j) verifica respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizeaza autoritaţile competente în cazul în care identifica nereguli;
k) verifica şi soluţioneaza, în condiţiile legii, petiţiile primite în legatura cu actele şi faptele de comerţ desfaşurate în locuri publice cu încalcarea normelor legale;
l) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru încalcarea normelor legale specifice realizarii atribuţiilor prevazute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autoritaţilor administraţiei publice locale.
ART. 11
În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locala are urmatoarele atribuţii:
a) înmâneaza carţile de alegator persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
b) coopereaza cu alte autoritaţi competente în vederea verificarii, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
c) constata contravenţii şi aplica sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile şi completarile ulterioare;
d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenţa a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
ART. 12
În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale imobilizeaza faptuitorul, ia masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente şi preda faptuitorul, pe baza de procesverbal, în vederea continuarii cercetarilor.
ART. 13
În cazul executarii în comun cu unitaţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurarii ordinii publice ori pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliţiei locale acţioneaza sub coordonarea directa a Poliţiei Române sau a Jandarmeriei Române, dupa caz.

 

CAP. IV
Statutul personalului poliţiei locale

 

ART. 14
(1) Personalul poliţiei locale este compus din:
a) funcţionari publici care ocupa funcţii publice specifice de poliţist local;
b) funcţionari publici care ocupa funcţii publice generale;
c) personal contractual.
(2) Pot ocupa funcţii publice specifice de poliţist local funcţionarii publici care îndeplinesc atribuţii de natura celor prevazute la art. 6, cu excepţia art. 6 lit. h), şi la art. 7-11.
(3) Personalul din cadrul poliţiei locale care îndeplineşte atribuţiile prevazute la art. 6 lit. h) are statut de personal contractual.
(4) Încadrarea în clase şi pe grade profesionale a funcţiei publice specifice de poliţist local se face conform prevederilor referitoare la funcţiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.
ART. 15
Şeful poliţiei locale şi adjunctul acestuia sunt numiţi în funcţia de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi ale Legii nr. 188/1999 , republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.
ART. 16
(1) Raporturile de serviciu ale poliţiştilor locali şi ale funcţionarilor publici care ocupa funcţii publice generale se stabilesc, se modifica, se suspenda şi înceteaza în condiţiile stabilite potrivit prevederilor prezentei legi şi ale Legii nr. 188/1999 , republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.
(2) Raporturile de munca ale personalului contractual din cadrul poliţiei locale se stabilesc, se modifica, se suspenda şi înceteaza în condiţiile prevazute de legislaţia muncii, iar cele ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local şi cu respectarea condiţiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificarile şi completarile ulterioare.
ART. 17
(1) În timpul serviciului, poliţiştii locali şi personalul contractual din poliţia locala cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local poarta uniforma şi exercita atribuţiile prevazute în fişa postului, potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Poliţistul local este învestit cu exerciţiul autoritaţii publice, pe timpul şi în legatura cu îndeplinirea atribuţiilor şi a îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege, şi beneficiaza de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autoritaţii de stat.
ART. 18
(1) Dupa numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, proveniţi din structurile poliţiei comunitare sunt obligaţi ca, în termen de 5 ani, sa urmeze un program de formare iniţiala organizat într-o instituţie de învaţamânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(2) Dupa numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, selecţionaţi ulterior operaţionalizarii structurilor poliţiei locale, în condiţiile art. 3 alin. (1), precum şi cei selecţionaţi în vederea încadrarii posturilor structurilor de poliţie locala înfiinţate în condiţiile art. 3 alin. (2) sunt obligaţi ca, în termen de un an, sa urmeze un program de formare iniţiala organizat într-o instituţie de învaţamânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) poliţiştii locali care provin din structurile de ordine şi siguranţa publica ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cei care au urmat un program de pregatire iniţiala într-o instituţie de învaţamânt din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(4) Durata programelor de formare prevazute la alin. (1) şi (2) este de minimum 3 luni.
(5) Finalizarea programelor de formare prevazute la alin. (1) şi (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de învaţamânt. În urma promovarii examenului, poliţiştii locali obţin un certificat de absolvire eliberat, în condiţiile legii, de catre instituţia organizatoare.
(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 , republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, daca, dupa expirarea perioadei de 5 ani prevazute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevazute la alin. (2), poliţistul local nu a absolvit programul de formare iniţiala, acesta este eliberat din funcţia publica.
(7) Contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare individuale ale poliţiştilor locali aferente programelor de formare prevazute la alin. (1) şi (2) se suporta din bugetul poliţiei locale sau din bugetul local, dupa caz.
(8) Modul de organizare a programelor de formare prevazute la alin. (1) şi (2) şi structura programelor de învaţamânt se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
(9) Formarea profesionala a personalului cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi a obiectivelor de interes local se realizeaza în condiţiile Legii nr. 333/2003 , cu modificarile şi completarile ulterioare.
(10) Condiţiile de încadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protecţia mediului şi activitatea comerciala, precum şi a personalului cu atribuţii de control pe linia disciplinei în construcţii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, pe baza prevederilor legale în domeniu şi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
ART. 19
Pentru reprezentarea propriilor interese în relaţiile cu autoritaţile administraţiei publice centrale şi locale, funcţionarii publici şi personalul contractual din poliţia locala se pot asocia, în condiţiile legii.

 

CAP. V
Drepturile şi obligaţiile poliţistului local

 

ART. 20
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are urmatoarele drepturi principale:
a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în urmatoarele situaţii: exista indicii clare ca s-a savârşit, se savârşeşte sau se pregateşte savârşirea unei infracţiuni sau persoana participa la manifestari publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
b) sa invite la sediul poliţiei locale persoanele a caror prezenţa este necesara pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţa, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
c) sa solicite sprijinul cetaţenilor pentru identificarea, urmarirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natura penala sau contravenţionala;
d) sa poarte şi sa foloseasca, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de aparare şi intervenţie din dotare;
e) sa circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţa, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
f) sa foloseasca forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, în cazul nerespectarii dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
g) sa legitimeze şi sa stabileasca identitatea persoanelor care încalca dispoziţiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;
h) sa conduca la sediul poliţiei locale sau al unitaţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viaţa persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de savârşirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza în cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca masura administrativa.
(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, poliţia locala sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, dupa caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementeaza infrastructura de comunicaţii, masurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialitaţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.
ART. 21
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:
a) sa respecte drepturile şi libertaţile fundamentale ale cetaţenilor, prevazute de Constituţia României, republicata, şi de Convenţia pentru apararea drepturilor omului şi a libertaţilor fundamentale;
b) sa respecte principiile statului de drept şi sa apere valorile democraţiei;
c) sa respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autoritaţilor administraţiei publice centrale şi locale;
d) sa respecte şi sa aduca la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
e) sa respecte normele de conduita profesionala şi civica prevazute de lege;
f) sa îşi decline, în prealabil, calitatea şi sa prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu sufera amânare, poliţistul local este obligat sa se prezinte, iar dupa încheierea oricarei acţiuni sau intervenţii sa se legitimeze şi sa declare funcţia şi unitatea de poliţie locala din care face parte;
g) sa intervina şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritoriala de competenţa, când ia la cunoştinţa de existenţa unor situaţii care justifica intervenţia sa;
h) sa se prezinte de îndata la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamitaţi ori tulburari de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii starii de urgenţa ori a starii de asediu sau în caz de mobilizare şi de razboi;
i) sa respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfaşurarii activitaţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvaluirea acestora;
j) sa manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât sa nu beneficieze şi nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficiala.
(2) Poliţistului local îi este interzis:
a) sa faca parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori sa desfaşoare propaganda în favoarea acestora;
b) sa exprime opinii sau preferinţe politice la locul de munca sau în public;
c) sa participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
d) sa adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;
e) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitaţi de comerţ ori sa participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calitaţii de acţionar;
f) sa exercite activitaţi de natura sa lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;
g) sa deţina orice alta funcţie publica sau privata pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învaţamânt, a activitaţilor de cercetare ştiinţifica şi creaţie literar-artistica;
h) sa participe la efectuarea oricarei forme de control în vreo entitate publica sau privata, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara activitaţii specifice de poliţie;
i) sa provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţa persoana de informaţii sau marturisiri;
j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calitaţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
k) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau sa intervina pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevazute la lit. j);
l) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.
(3) Poliţistul local cu funcţie de conducere raspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise şi înţelese corect şi sa controleze modul de aducere la îndeplinire.
(4) Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat sa sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunataţirii activitaţii poliţiei locale în care îşi desfaşoara activitatea, precum şi a calitaţii serviciilor publice oferite cetaţenilor.
(5) Poliţistul local raspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercita atribuţiile de serviciu. Încalcarea de catre poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajeaza raspunderea sa disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
(6) Poliţistul local are obligaţia sa se abţina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autoritaţilor publice.
ART. 22
În îndeplinirea atribuţiilor prevazute de prezenta lege, personalul poliţiei locale îşi exercita competenţa pe raza unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde îşi desfaşoara activitatea.
ART. 23
Pentru contribuţii deosebite la apararea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi a libertaţilor fundamentale ale cetaţenilor şi la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplara a atribuţiilor de serviciu, poliţiştilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a poliţiei locale.

 

CAP. VI
Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul de arma

 

ART. 24
(1) Pentru descurajarea, împiedicarea şi neutralizarea acţiunilor agresive ale persoanelor care tulbura ordinea şi liniştea publica, acţiuni ce nu au putut fi înlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, poliţiştii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoaparare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene şi paralizante, catuşe, câini de serviciu, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa sau nu produc o vatamare corporala grava.
(2) Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care:
a) întreprind acţiuni care pun în pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor persoane;
b) blocheaza, în afara condiţiilor legii, caile publice de circulaţie, încearca sa patrunda, patrund fara drept sau refuza sa paraseasca sediile autoritaţilor publice, ale partidelor politice, ale instituţiilor şi organizaţiilor de interes public ori privat, pericliteaza în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbura desfaşurarea normala a activitaţii;
c) ultragiaza persoanele cu funcţii ce implica exerciţiul autoritaţii publice;
d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitarilor legale ale poliţiştilor locali, numai daca exista o temere legitima ca prin acţiunile lor pot pune în pericol integritatea corporala sau viaţa poliţiştilor locali.
(3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) împotriva participanţilor la acţiunile agresive se va face în mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace şi acordarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi conformarea la solicitarile legale ale poliţiştilor locali. Orice acţiune în public se face prin anunţare: „Poliţia!”.
(4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depaşeasca nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acţiunilor agresive.
ART. 25
(1) Poliţistul local dotat cu arme letale de aparare şi paza poate face uz de arma în caz de legitima aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
(2) Personalul contractual care desfaşoara activitaţi de paza, dotat cu arme letale de aparare şi paza, poate face uz de arma în caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii.
(3) În sensul prezentei legi, prin uz de arma se înţelege tragerea cu arma letala de aparare şi paza asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.
(4) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, poliţistul local poate face uz de arma în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în urmatoarele situaţii:
a) pentru asigurarea apararii oricarei persoane împotriva unor violenţe iminente, prin care se poate provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie ameninţare grava asupra vieţii sau integritaţii corporale a unei persoane;
b) pentru imobilizarea unei persoane care, dupa comiterea unei infracţiuni prin violenţa, se opune sau încearca sa fuga, iar ramânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporala a persoanelor.
(5) Uzul de arma se face numai dupa somaţia „Poliţia, stai!”. În caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele: „Stai, ca trag!”. Daca cel în cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma în sus, în plan vertical.
(6) În cazul în care, dupa executarea somaţiei legale, potrivit alin. (5), persoana în cauza nu se supune, se poate face uz de arma împotriva acesteia.
(7) Uzul de arma, în condiţiile şi în situaţiile prevazute de alin. (4)-(6), se face în aşa fel încât sa duca la imobilizarea celor împotriva carora se foloseşte arma, tragându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora.
(8) În cazurile de legitima aparare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de aparare şi paza, fara somaţie, daca nu exista timpul necesar pentru aceasta.
ART. 26
Fiecare situaţie în care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenţa ierarhic. De îndata ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Daca în urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de îndata procurorului competent, potrivit legii.
ART. 27
(1) Se interzice folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 şi 25:
a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina şi a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care aceştia savârşesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa ori integritatea corporala a persoanei;
b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.
(2) Folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 şi 25 pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile şi în situaţiile prevazute de prezenta lege, înlatura caracterul penal al faptei.
(3) Persoanelor ranite li se da primul ajutor şi se iau imediat masuri pentru acordarea îngrijirilor medicale.

 

CAP. VII
Atribuţiile autoritaţilor administraţiei publice locale în privinţa organizarii şi funcţionarii poliţiei locale

 

ART. 28
(1) La nivelul fiecarei comune, al fiecarui oraş, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti unde funcţioneaza poliţia locala se organizeaza şi funcţioneaza comisia locala de ordine publica, prin hotarâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, denumita în continuare comisia locala, care este un organism cu rol consultativ.
(2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului Bucureşti, şeful unitaţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul acestuia, şeful poliţiei locale, secretarul unitaţii administrativteritoriale şi 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucureşti, desemnaţi de autoritatea deliberativa.
(3) Şedinţele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general în cazul municipiului Bucureşti.
(4) Modul de funcţionare a comisiei locale se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
ART. 29
(1) Comisia locala are urmatoarele atribuţii:
a) asigura cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
c) elaboreaza proiectul planului de ordine şi siguranţa publica al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizeaza anual;
d) analizeaza periodic activitaţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unitaţii/subdiviziunii administrativteritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;
e) evalueaza cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;
f) prezinta autoritaţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţa publica al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritaţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotarâri prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social.
(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.
(3) Comisia locala se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti sau a unei treimi din numarul consilierilor locali/consilierilor generali.
ART. 30
În privinţa organizarii şi funcţionarii poliţiei locale, autoritatea deliberativa a administraţiei publice locale are urmatoarele atribuţii:
a) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi ale prezentei legi;
b) stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 , republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocuparii funcţiei de şef al poliţiei locale, acolo unde la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu este ocupata funcţia de şef al poliţiei comunitare, ca urmare a promovarii concursului organizat în acest scop;
c) stabileşte, în condiţiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activitaţii poliţiei locale;
d) aproba, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru funcţionarea poliţiei locale;
e) analizeaza, împreuna cu comisia locala, activitatea poliţiei locale, în condiţiile legii, şi stabileşte masuri de îmbunataţire a activitaţii acesteia;
f) stabileşte, la propunerea comisiei locale, masurile necesare pentru buna funcţionare a poliţiei locale şi pentru încadrarea activitaţii acesteia în normele şi procedurile stabilite de unitatea de reglementare;
g) aproba, la propunerea comisiei locale, planul de ordine şi siguranţa publica al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
ART. 31
(1) În privinţa organizarii şi funcţionarii poliţiei locale, primarul/primarul general al municipiului Bucureşti are urmatoarele atribuţii:
a) numeşte, sancţioneaza şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, ale raporturilor de munca ale personalului poliţiei locale, inclusiv ale şefului acesteia, în cazul organizarii poliţiei locale în aparatul propriu de specialitate, şi numai pentru şeful poliţiei locale şi adjunctul acestuia, în situaţia organizarii acesteia ca instituţie publica de interes local;
b) supune spre aprobare autoritaţii deliberative resursele materiale şi financiare necesare desfaşurarii activitaţii poliţiei locale;
c) îndruma, supravegheaza, controleaza şi analizeaza activitatea poliţiei locale, ca serviciu public de interes local;
d) asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale;
e) evalueaza activitatea poliţiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativa a administraţiei publice locale;
f) prezinta autoritaţii deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informari privind modul de funcţionare a poliţiei locale;
g) supune spre aprobare autoritaţii deliberative regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
h) supune spre aprobare autoritaţii deliberative procedurile şi criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocuparii funcţiei de şef al poliţiei locale;
i) organizeaza periodic consultari cu membrii comunitaţii locale, cu participarea reprezentanţilor unitaţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române şi ai organizaţiilor neguvernamentale, cu privire la prioritaţile şi activitatea poliţiei locale;
j) primeşte şi soluţioneaza sesizarile cu privire la deficienţele constatate în activitatea poliţiei locale, precum şi cu privire la îmbunataţirea activitaţii de paza şi menţinere a ordinii şi liniştii publice;
k) împuterniceşte, prin dispoziţie, poliţiştii locali ca agenţi constatatori, în oricare dintre situaţiile în care aceasta calitate îi este stabilita, prin acte normative, primarului/primarului general al municipiului Bucureşti.
(2) În cazul poliţiei locale organizate ca instituţie publica de interes local cu personalitate juridica, şeful poliţiei locale, în condiţiile legii, numeşte, sancţioneaza şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului, cu excepţia sa şi a adjunctului sau.

 

CAP. VIII
Dotarea şi finanţarea poliţiei locale

 

ART. 32
(1) Poliţia locala poate deţine, administra şi/sau folosi, dupa caz, în condiţiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate şi dotate cu dispozitive de avertizare sonore şi luminoase de culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor şi valorilor dotate potrivit legii, armament, muniţie, echipamente şi aparatura tehnica specifica, necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege.
(2) Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea poliţiei locale aparţine unitaţii administrativ-teritoriale, cu excepţia celor închiriate, luate în administrare sau în folosinţa de la alte entitaţi publice sau private, dupa caz.
(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor şi a însemnelor distinctive ale poliţiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unitaţii/subdiviziunii administrativteritoriale pe raza careia se organizeaza şi funcţioneaza.
(4) Poliţia locala poate constitui, în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, dispecerate pentru coordonarea activitaţii personalului şi intervenţie, cu echipaje proprii, la obiectivele date în competenţa.
ART. 33
(1) Personalul poliţiei locale este dotat cu uniforma, însemne distinctive şi, dupa caz, cu:
a) arme letale de aparare şi paza sau arme neletale destinate pentru autoaparare;
b) mijloace individuale de aparare, intervenţie şi imobilizare prevazute la art. 24 alin. (1), în cazul poliţiştilor locali, sau cele prevazute de art. 45 din Legea nr. 333/2003 , cu modificarile şi completarile ulterioare, în cazul personalului contractual.
(2) Structurile de poliţie locala sunt autorizate sa procure şi sa deţina arme letale de aparare şi paza şi arme neletale destinate pentru autoaparare, precum şi muniţia corespunzatoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condiţiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.
(3) Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul asigurarii ordinii şi liniştii publice care au obţinut certificatul de absolvire a programului de formare iniţiala prevazut la art. 18 alin. (1) şi (2), precum şi personalul contractual care desfaşoara activitaţi de paza şi care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 , cu modificarile şi completarile ulterioare, pot fi dotaţi cu arme letale de aparare şi paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, în vederea desfaşurarii activitaţilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 295/2004 , cu modificarile şi completarile ulterioare.
(4) Pâna la completarea prin achiziţii proprii a întregului necesar de armament şi muniţii, dotarea poliţiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura prin închiriere de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, sau de la Ministerul Apararii Naţionale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apararii naţionale.
(5) Prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale se stabilesc, potrivit legii, normele de dotare, categoriile de personal care sunt dotate cu mijloace individuale de aparare, intervenţie, imobilizare, armament şi muniţie, tipurile de arme, portul, modul de pastrare, manipulare, securitate şi evidenţa ale acestora.
ART. 34
Drepturile salariale ale personalului poliţiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.
ART. 35
În afara drepturilor salariale prevazute la art. 34, poliţistul local mai are dreptul şi la:
a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasarii în interesul serviciului;
b) încadrarea activitaţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de munca, potrivit legii;
c) asigurarea de catre consiliul local al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a asistenţei juridice a poliţistului local pentru fapte savârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
d) asigurarea despagubirilor de viaţa, de sanatate şi de bunuri în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
ART. 36
În cazul decesului unui poliţist local în timpul sau în legatura cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de baza avute la data decesului.
ART. 37
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local beneficiaza de protecţie speciala, în condiţiile legii, similara cu a poliţistului din cadrul Poliţiei Române.
(2) Poliţistul local şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie, în condiţiile legii, din partea structurilor specializate ale statului faţa de ameninţarile sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitarii atribuţiilor de serviciu.
ART. 38
(1) Poliţistului local şi personalului contractual din poliţia locala, cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor şi obiectivelor de interes local, li se asigura gratuit uniforma şi echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care, ca urmare a exercitarii atribuţiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus îmbracamintea ori alte bunuri personale, au dreptul la despagubiri corespunzatoare.
(2) Uniforma personalului prevazut la alin. (1), forma şi conţinutul însemnelor, precum şi ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevazute în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
(3) La încetarea raporturilor de serviciu sau de munca, personalul prevazut la alin. (1) are obligaţia de a preda, de îndata, uniforma, însemnele, echipamentul de protecţie şi documentele de legitimare.
(4) Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local din motive imputabile acestuia, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare iniţiala prevazut la art. 18 alin. (1) şi (2), atrage plata de catre acesta a contravalorii cheltuielilor de şcolarizare, proporţional cu perioada ramasa.
ART. 39
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale poliţiei locale care funcţioneaza ca instituţie publica cu personalitate juridica se asigura din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local.
(2) În cazul în care poliţia locala se organizeaza ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucureşti, activitatea acesteia se finanţeaza integral din bugetul local.

 

CAP. IX
Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

ART. 40
(1) În vederea operaţionalizarii structurilor de poliţie locala înfiinţate potrivit prevederilor prezentei legi, se pot detaşa funcţionari publici cu statut special, în condiţiile Statutului poliţistului, de la unitaţile teritoriale ale Poliţiei Române, pâna la ocuparea posturilor, pe o perioada de pâna la un an.
(2) Numarul funcţionarilor publici cu statut special detaşaţi se stabileşte în urma unei analize comune efectuate de unitatea/structura teritoriala a Poliţiei Române şi de autoritaţile administraţiei publice locale respective.
(3) Detaşarea funcţionarilor publici cu statut special se face în baza protocolului încheiat între consiliul local al unitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi unitatea/structura teritoriala a Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile Statutului poliţistului.
(4) Atribuţiile funcţionarilor publici cu statut special, detaşaţi potrivit alin. (1), se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(5) Funcţionarilor publici cu statut special, detaşaţi de la unitaţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, li se aplica prevederile Statutului poliţistului şi ale actelor normative care reglementeaza salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor.
ART. 41
Poliţia locala din unitaţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta se organizeaza ca instituţie publica de interes local cu personalitate juridica preia, în condiţiile legii, patrimoniul actualelor structuri de poliţie comunitara.
ART. 42
Bugetul poliţiei locale se stabileşte conform reglementarilor în vigoare şi se aproba prin hotarâre a autoritaţii deliberative, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti.
ART. 43
(1) Poliţia locala care are în structura compartimente funcţionale cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigura mijloacele tehnice necesare şi instruirea personalului destinat acestei activitaţi, în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatarii unor abateri la regimul circulaţiei rutiere, în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Pâna când compartimentele prevazute la alin. (1) pun în aplicare masurile prevazute la alin. (1), procesele-verbale de constatare a contravenţiilor încheiate de poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunica în termen de 24 de ore, în copie, la unitaţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, pentru a fi introduse în baza de date, în baza protocolului încheiat între parţi. În municipiul Bucureşti, toate procesele-verbale care cuprind sancţiunile contravenţionale complementare, prin aplicarea de puncte de penalizare, în condiţiile legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice, se comunica brigazii de poliţie rutiera, respectiv secţiilor de poliţie competente teritoriale, pentru a fi introduse în baza de date.
(3) Structurile de poliţie locala desemneaza personalul însarcinat cu introducerea punctelor de penalizare în baza de date, care va lucra timp de un an împreuna cu persoanele desemnate din cadrul poliţiei rutiere, în vederea specializarii.
(4) Poliţiştii locali specializaţi în domeniul circulaţiei rutiere îşi exercita atribuţiile împreuna cu structurile specializate ale Poliţiei Române, pe o perioada de un an de la data înfiinţarii poliţiei locale în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva.
ART. 44
(1) În situaţia în care primarul/primarul general al municipiului Bucureşti apreciaza ca sarcinile ce revin autoritaţilor administraţiei publice locale pe linie de poliţie locala nu sunt îndeplinite corespunzator sau are indicii/sesizari cu privire la încalcarea prevederilor legale de catre poliţiştii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuarii unui control de specialitate.
(2) Controlul asupra activitaţii poliţiei locale se poate dispune şi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la iniţiativa acestuia, sau, dupa caz, a prefectului, a directorului general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori a inspectorului-şef al inspectoratului de poliţie judeţean, numai dupa încunoştinţarea prealabila a primarului/primarului general al municipiului Bucureşti.
(3) Orice control se rezuma strict la asigurarea respectarii principiilor constituţionale şi a legalitaţii specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului/primarului general al municipiului Bucureşti şi se prezinta în proxima şedinţa a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
ART. 45
(1) Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administraţiei şi Internelor elaboreaza, cu consultarea structurilor asociative ale autoritaţilor administraţiei publice locale, Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.
(3) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 20 şi 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judeţean.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicata.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

 

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucureşti, 12 iulie 2010.
Nr. 155.