EMITENT: PARLAMENT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 20 iunie 1991

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 42 din 13 iunie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 17 iunie 1991, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
Legea nr. 12/1990 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990.
Parlamentul României adopta prezenta lege.
ART. 1
Constituie activităţi comerciale ilicite şi atrag răspunderea contravenţională sau penală, după caz, fata de cei care le-au savirsit, următoarele fapte:
a) efectuarea de acte sau fapte de comerţ de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege;
b) vînzarea ambulanta a oricăror mărfuri în alte locuri decît cele autorizate de primării sau prefecturi;
c) condiţionarea vinzarii unor mărfuri de cumpărarea altor mărfuri;
d) expunerea spre vînzare sau vînzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;
e) efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienta nu poate fi dovedită, în condiţiile legii;
f) nedeclararea de către agenţii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision;
g) cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revinzare, de la unităţile de desfacere cu amănuntul, de alimentaţie publica, cantine, unităţi de turism şi alte unităţi similare;
h) omisiunea întocmirii şi afişării, în unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către agenţii economici a preţurilor şi tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preţuri şi tarife;
i) refuzul furnizorului de a încheia contractul pentru livrarea produselor necesare consumului populaţiei, stabilite prin hotărîri ale Guvernului şi repartizate pe baza de balanţa;
j) livrarea sau cumpărarea, fără repartiţie, a produselor prevăzute la lit. i), în defavoarea titularilor de repartiţie;
k) neexpunerea la vînzare a mărfurilor existente, vînzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vinzarii acestora sau al prestării de servicii cuprinse în obiectul de activitate al agentului economic;
l) acumularea de mărfuri de pe piata interna în scopul creării unui deficit pe piata şi revinzarii lor ulterioare sau al suprimării concurentei loiale;
m) depăşirea, de către agenţii economici cu capital majoritar de stat, a nivelurilor maxime de preţuri de vînzare cu ridicată sau de tarife stabilite prin hotărîri ale Guvernului;
n) depăşirea de către orice agent economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotărîri ale Guvernului, la formarea preţurilor de vînzare cu amănuntul, indiferent de numărul verigilor prin care circula mărfurile, cît şi depăşirea adaosurilor comerciale şi celor de comision stabilite şi declarate de către agenţii economici la organele fiscale;
o) vînzarea cu lipsa la cintar sau măsurătoare;
p) falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vînzare sau vînzarea de asemenea bunuri, cunoscind ca sînt falsificate sau substituite.
ART. 2
Constituie contravenţii faptele prevăzute în art. 1 lit. a)-k), dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:
a) faptele de la lit. d) şi h), cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 2 luni sau amenda de la 10.000 lei pînă la 20.000 lei;
b) faptele de la lit. c) şi f), cu închisoare contravenţională de la o luna la 3 luni sau amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei;
c) faptele de la lit. a), b), e), g), i), j), şi k), cu închisoare contravenţională de la 3 luni la 6 luni sau amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei.
Sancţiunile prevăzute în alin. 1 se aplica şi persoanelor din cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale şi altor agenţi economici care, prin activitatea lor, au participat în orice mod la săvîrşirea faptelor ce constituie contravenţii, potrivit prezentei legi.
Amenzile pot fi aplicate şi persoanelor juridice, iar limitele minime şi maxime se dublează.
Contravenţiile prevăzute de prezenta lege se constata de către corpurile de control comercial ale prefecturilor şi primăriilor municipale şi orăşeneşti, împuterniciţii primăriilor comunale, organele Garzii financiare, organele controlului financiar şi ale poliţiei.
ART. 3
În cazul în care agentul constatator apreciază ca sancţiunea amenzii este îndestulătoare, aplica amenda procedînd potrivit dispoziţiilor Legii nr. 32/1968.
În caz contrar, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.
Preşedintele judecătoriei fixează termen de urgenta, cu citarea contravenientului.
Completul de judecata este format dintr-un singur judecător.
Judecătorul se pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal şi, după caz, aplica sancţiunea şi ia măsura confiscării ori anulează procesul-verbal.
Contravenientul poate cere reexaminarea cauzei în termen de 24 de ore de la pronunţare, dacă a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, dacă a fost lipsa.
Procurorul poate cere reexaminarea cauzei în termen de 24 de ore de la pronunţare.
Cererea de reexaminare se soluţionează, de urgenta, în complet format din 2 judecători.
Hotărîrea data în cererea de reexaminare este definitiva.
Participarea procurorului la judecata este obligatorie.
ART. 4
În cazul în care contravenientul nu a achitat cu rea-credinţa amenda în termen de 30 de zile de la rămînerea definitiva a sancţiunii, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe raza căreia s-a savirsit contravenţia, în vederea transformarii amenzii în închisoare contravenţională, ţinînd seama de partea din amenda care a fost achitată.
La primul termen de judecata, instanta poate acorda contravenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile în vederea achitării integrale a amenzii.
În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. 2, instanta procedează la transformarea amenzii în închisoare contravenţională.
Prevederile art. 3 alin. 3, 4 şi 6 – 10 se aplica în mod corespunzător.
Executarea sancţiunii închisorii contravenţionale se prescrie în termen de 1 an de la data rămînerii definitive a hotărîrii.
ART. 5
Faptele prevăzute la art. 1 lit. l) – p) constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă prin legea penală nu se prevede o pedeapsa mai mare.
Hotărîrile de condamnare privind pe comercianţi se comunica la registrul comerţului.
ART. 6
Mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate sa servească la săvîrşirea vreuneia din faptele prevăzute de art. 1 lit. a), b), d), e), g) şi j), dacă sînt ale contravenientului sau ale agentului economic, ca şi sumele de bani şi lucrurile dobîndite, în mod vadit, prin săvîrşirea contravenţiei se confisca şi se valorifica în condiţiile legii, contravaloarea lor facindu-se venit la bugetul administraţiei centrale de stat.
Beneficiile obţinute ilicit de persoanele fizice sau juridice din activităţile prevăzute de art. 1, precum şi încasările în întregime din vînzarea mărfurilor a căror provenienta nu poate fi dovedită, se preiau ca venit la bugetul administraţiei centrale de stat sub forma unui impozit de 100 la suta.
ART. 7
Infracţiunile de luare de mită, trafic de influenta şi primire de foloase necuvenite, comise de agenţii constatatori, organele de urmărire penală sau de judecata a faptelor ce constituie contravenţii sau infracţiuni prevăzute de prezenta lege, se pedepsesc în conformitate cu dispoziţiile art. 254, 256 şi 257 din Codul penal, ale căror minim şi maxim se majorează cu cîte 2 ani.
ART. 8
Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, ale Codului penal şi ale Codului de procedura penală.
Infracţiunile prevăzute de art. 5 se urmăresc şi se judeca după procedura de urgenta prevăzută pentru infracţiunile flagrante.
ART. 9
Aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege nu inlatura răspunderea disciplinară a faptuitorilor.
ART. 10
Pentru urmărirea desfăşurării activităţii comerciale în condiţiile prevăzute de lege, la primării*) se va constitui un corp de control comercial.
Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuţiile şi structura organizatorică ale corpurilor de control, precum şi modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.
ART. 11
La data publicării prezentei legi**) se abroga dispoziţiile art. 295 lit. c) şi d) din Codul penal, art. 70-87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerţ interior, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
——————-
*) Prin Hotărîrea Guvernului României nr. 1290/10 decembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 27 decembrie 1990, a fost organizat corpul de control comercial în cadrul primăriilor şi prefecturilor.
**) Data publicării Legii nr. 12/1990 este 8 august 1990.